Gebruiksovereenkomst - klant

 1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de MedZig-service
  1. De MedZig-service wordt weergegeven via websites op internet. Alle websites, subdomeinen, aliassen, webservices en links naar sites van derden aangeboden door de GmbH in verband met de MedZig-service waarop de MedZig-service beschikbaar is, worden hierna als geheel aangeduid met "MedZig"
  2. De toepassingen van de MedZig-service omvatten met name contact- en communicatieforums (waarnaar hierna wordt verwezen als "medisch netwerk") waarvoor de Klant hierbij lid wordt en in het kader waarvan de Klant toegang heeft tot de gegevens van een arts, een ziekenhuis , een apotheek en elke andere medische dienstverlener (hierna: "serviceprovider") en kunnen in contact komen met dergelijke partijen. Andere geregistreerde serviceproviders of privéklanten, hierna "gebruikers" genoemd, kunnen ook toegang krijgen tot de gegevens van serviceproviders en met hen in contact komen.
 2. Onderwerp van de overeenkomst en grondslagen voor het gebruik van MedZig
  1. MedZig is een service die ten doel heeft bij te dragen tot een verbetering en vereenvoudiging van medische hulp en behandeling door middel van een verscheidenheid aan verschillende diensten die informatie en contacten aanbieden. MedZig treedt in dit opzicht op als bemiddelaar tussen de serviceprovider en de klant, en biedt daarmee het platform om medische diensten te verlenen.
  2. Het medische netwerk is de kerntoepassing van de MedZig-service. Het door de klant in het kader van het medische netwerk geproduceerde gebruikersprofiel vormt de identiteit waarmee de klant binnen de MedZig-service handelt. Het medische netwerk biedt op dezelfde manier de klant de mogelijkheid om het netwerk te gebruiken met zijn eigen gebruikersprofiel, om te zoeken naar serviceproviders, met hen te chatten en met hen te communiceren en in ruil voor een extra vergoeding in realtime met hen te communiceren via video telefonie.
  3. Een klant die zich aanmeldt voor MedZig kan kiezen tussen een gratis basistarief en tegen betaling gold tarieven en goud- en platina-tarieven.
 3. Randvoorwaarden voor gebruik
  1. De Overeenkomst tussen de GmbH en de Klant komt tot stand door het instellen van de gebruikersaccount.
  2. De mogelijkheid om de door MedZig aangeboden lidmaatschappen te gebruiken, vormt geen aanbod, maar eerder een verzoek tot indiening van een aanbod. Door het voltooien van de boekingsprocedure dient de klant een aanbieding in voor het sluiten van de overeenkomst over het gebruik van het respectieve MedZig-lidmaatschap. De GmbH aanvaardt dit aanbod van de gebruiker door de respectieve diensten aan te bieden. Alleen door deze aanvaarding komt de overeenkomst tot stand tussen de Klant en de GmbH. De GmbH is niet verplicht om een ​​overeenkomst te sluiten.
  3. De klant garandeert en verklaart dat de door de klant verstrekte gegevens juist en zonder weglating zijn. De Klant is verplicht om de gegevens waar te houden en zonder nalaten met betrekking tot alle applicaties die door de Klant worden gebruikt gedurende de volledige duur van de Overeenkomst. In het geval dat de klantendienst van de GmbH in opdracht van de klant handmatige wijzigingen aanbrengt in de gegevens van de gebruiker, behoudt de GmbH zich het recht voor om de Klant de kosten te vergoeden die de GmbH kan maken in het kader van de Klant is verantwoordelijk voor de kosten die de gebeurtenis veroorzaken.
  4. Registratie is nodig om het MedZig-lidmaatschap te verkrijgen, waarbij de Klant onder meer een wachtwoord moet kiezen.
  5. De klant is contractueel verplicht om het wachtwoord dat het selecteert vertrouwelijk te houden. MedZig zal het wachtwoord niet bekendmaken aan derden, zal het alleen gebruiken voor de registratieprocedure en zal de Klant - afgezien van de registratieprocedure - hieromtrent op geen enkel moment vragen. Om veiligheidsredenen en om misbruik uit te sluiten, wordt de klant aangeraden om zijn of haar wachtwoord regelmatig te wijzigen. Het beveiligen en opslaan van toegangsgegevens tot de MedZig-ledenaccount (gebruikersnaam en wachtwoord) valt uitsluitend onder het exclusieve domein van verantwoordelijkheid van de klant.
  6. Elke klant mag slechts één gebruikersprofiel maken. Het is de klant niet toegestaan ​​de gegevens door te geven voor gebruik door derden.
 4. Gebruik
  1. De klant erkent dat 100% beschikbaarheid van MedZig technisch niet mogelijk is om te bereiken. De GmbH zal er echter naar streven om de service zo constant mogelijk beschikbaar te houden. In het bijzonder kunnen onderhouds-, beveiligings- of capaciteitsvereisten evenals gebeurtenissen die buiten de macht van de GmbH vallen (zoals, bijvoorbeeld, verstoringen in openbare communicatienetwerken, stroomuitval, enz.) Kunnen leiden tot korte onderbrekingen of tijdelijke stopzetting van MedZig. Alle claims tegen de GmbH die het gevolg zijn van negatieve impact en / of onderbrekingen, ongeacht de wettelijke reden daarvoor, zijn uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan.
  2. De GmbH zal de door de klant ter beschikking gestelde inhoud, gegevens en / of informatie alleen verstrekken voor zover deze niet in strijd is met de wettelijke bepalingen of de algemene voorwaarden waarop de contractuele relatie gebaseerd is, beledigend zijn of tegenstrijdige mores zijn of de waarvan de publicatie om andere redenen onredelijk is om van de GmbH te verwachten. De GmbH heeft het recht om dergelijke inhoud, gegevens en / of informatie van MedZig te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit zal niet worden beschouwd als rechtvaardiging voor enige vordering van de Klant op schadevergoeding.
  3. De klant is verplicht
   1. om alleen ware uitspraken te doen en zich te onthouden van misleidende verklaringen en zijn of haar duidelijke naam en geen pseudoniemen te gebruiken,
   2. om een ​​dergelijke foto alleen te gebruiken als profielfoto op het gebruikersprofiel in het kader van MedZig waarop de Klant duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar is. De klant dient ervoor te zorgen dat openbare reproductie van de door de klant verzonden profielfoto op MedZig is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving. Gebruik van de foto's of afbeeldingen van andere of niet-bestaande personen of andere wezens (dieren, fantasiewezens, etc.) of van logo's als profielfoto is niet toegestaan.
   3. zich houden aan en zich houden aan toepasselijk recht en rechten van derden bij het gebruik van MedZig en de inhoud daarvan. De klant is met name verboden om het volgende te doen:
    1. Gebruik van beledigende of lasterlijke inhoud, ongeacht of deze inhoud betrekking heeft op andere gebruikers, personeel van de GmbH of andere personen of ondernemingen;
    2. Gebruik van pornografische inhoud, inhoud waarin geweld wordt verheerlijkt, beledigende inhoud, tegenstrijdige content, mores die in strijd zijn met wetten ter bescherming van minderjarigen, of de toepassing, aanbieding en / of distributie van goederen of diensten met pornografische inhoud, content die geweld verheerlijkt, beledigende inhoud, inhoud contra bono's mores of inhoud die in strijd is met de wetten ter bescherming van minderjarigen;
    3. Onredelijke pesterijen of ergernis van andere gebruikers, in het bijzonder door middel van spam (zie § 7 van de Duitse wet tegen concurrentiebeperking (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG));
    4. Gebruik van de door de wet beschermde inhoud (bijvoorbeeld door auteursrecht, handelsmerk, octrooi, industrieel octrooi of gebruiksoctrooi) zonder daartoe gerechtigd te zijn, of het adverteren, aanbieden en / of distribueren van goederen en diensten beschermd door de wet, ook zonder daartoe gerechtigd te zijn; of
    5. Uitvoering, reclame of promotie van structurele distributiemaatregelen (zoals multi-level marketing of multi-level netwerkmarketing) alsmede het ondernemen of promoten van concurrentieverstorende activiteiten, waaronder progressieve klantreclame en acquisitie (zoals ketting-, sneeuwbal- of piramidesystemen);
  4. Het is de klant verboden om de volgende acties uit te voeren
   1. Het gebruik van mechanismen, software of scripts in verband met het gebruik van MedZig. Directe of indirecte reclame of verspreiding van dergelijke mechanismen, software of scripts is ook verboden. De gebruiker mag echter interfaces of software die door de GmbH is geautoriseerd gebruiken, adverteren of verspreiden;
   2. Blokkeren, overschrijven, wijzigen of kopiëren voor zover dat niet vereist is voor het juiste gebruik van MedZig;
   3. Verspreiding en openbare reproductie van inhoud van MedZig of van andere gebruikers tenzij deze verspreiding en openbare reproductie wordt voorzien in het kader van MedZig of de andere gebruiker heeft ingestemd met de verspreiding en openbare reproductie; en / of
   4. elke actie die een negatief effect kan hebben op de werking van de MedZig-infrastructuur, met name om deze onnodig te belasten.
  5. De GmbH heeft het recht om gegevens en / of informatie die niet is toegestaan ​​onder sectie 4.3 en 4.4 te verwijderen zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
  6. De Klant verleent hierbij aan de GmbH de eenvoudige gebruiksrechten die onbeperkt qua tijd en ruimte aan de inhoud beschikbaar gesteld en gepubliceerd door de Klant zijn en die nodig zijn voor de werking van de internetdiensten in het bereik dat vereist is voor de werking van de diensten.
  7. De klant is zich ervan bewust dat in het geval van ongeoorloofde upload van de inhoud of in het geval van illegale forumartikelen het gevaar bestaat dat derden claims indienen tegen de GmbH voor schendingen van rechten op basis hiervan. Indien de Klant opzettelijk de verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden en er sprake is van een inbreuk op de rechten als gevolg en claims daarom worden aangevoerd tegen de GmbH door een derde partij, is de Klant verplicht om de GmbH te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle claims door derden. Een dergelijke vrijwaring is ook van toepassing op alle noodzakelijke kosten die de GmbH heeft gemaakt om zijn rechten te verdedigen, bijvoorbeeld de kosten van een juridisch adviseur.
 5. Veranderingen in diensten
  1. De GmbH behoudt zich het recht voor de aangeboden diensten of andere inhoud van de Overeenkomst te wijzigen of andere diensten aan te bieden, tenzij dit van de Klant niet redelijkerwijs te verwachten is.
  2. Verder dan dit, behoudt de GmbH zich het recht voor om de aangeboden diensten of andere inhoud van de Overeenkomst te wijzigen of om verschillende diensten aan te bieden
   1. als de GmbH verplicht is om de conformiteit van de diensten of contractuele inhoud die door de GmbH wordt geboden, vast te stellen met het recht dat van toepassing is op de diensten of de contractuele inhoud, met name als de situatie verandert met betrekking tot het toepasselijke recht;
   2. in de mate dat de GmbH bijgevolg gevolg geeft aan een gerechtelijke uitspraak of een beslissing van een overheidsinstantie tegen MedZig;
   3. voor zover de betreffende verandering noodzakelijk is om bestaande beveiligingslacunes te dichten;
   4. Als de wijziging alleen voordelig is voor de klant, of
   5. als de wijziging van puur technische of procesgerelateerde aard is zonder negatieve gevolgen voor de klant.
  3. Wijzigingen die slechts een onbeduidende invloed hebben op de functies van MedZig, worden niet beschouwd als wijzigingen in services in de zin van deze sectie. Dit geldt in het bijzonder voor wijzigingen van een zuiver grafisch type en een loutere wijziging in de rangschikking van functies.
 6. Vergoeding, vereffening van rekeningen, facturering, betalingsvoorwaarden
  1. De beloning onder het goudtarief is € 9 per jaar; beloning onder het platina-tarief is € 19 per jaar. De beloning omvat respectievelijk toepasselijke btw.
  2. Het gebruik van de speciale kenmerken van videotelefonie wordt bovendien vergoed. Een factuur overeenkomstig deze wordt door de dienstverlener aan de klant verstrekt.
  3. De klant kan facturen betalen met behulp van een betalingsprocedure aangeboden door de GmbH. Als vergoeding niet kan worden geïncasseerd, draagt ​​de klant alle door de GmbH gemaakte kosten, met name bankkosten in verband met het terugzenden van debetnames en vergelijkbare vergoedingen binnen de reikwijdte waarin de klant verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de kosten veroorzaakt.
  4. Het staat de GmbH alleen vrij om facturen en betalingsherinneringen elektronisch te verzenden.
  5. De GmbH behoudt zich het recht voor om op elk moment de afrekening van de euro naar de respectieve nationale munteenheid van de klant over te schakelen als de klant daar geen bezwaar tegen maakt.
  6. De bedragen die verschuldigd zijn over het lidmaatschap waarop kosten van toepassing zijn, zijn onmiddellijk en bij vooruitbetaling verschuldigd bij facturering voor de volledige looptijd.
  7. De GmbH behoudt zich het recht voor om de bedragen voor het lidmaatschap te verhogen met ingang van het begin van een nieuwe verlengingsperiode die ofwel de minimale gebruiksperiode ofwel de respectieve lopende verlengingsperiode op redelijke schaal volgt. Maximaal één prijsverhoging vindt plaats per kalenderjaar. In dat geval zal de GmbH de Klant hiervan minstens zes (6) weken voor het einde van de minimale gebruiksperiode of de respectieve lopende verlengingsperiode op de hoogte brengen. Indien de klant het niet eens is met deze verhoging van de vergoeding, kan hij of zij hiertegen bezwaar maken per brief, fax of e-mail binnen een periode van drie (3) weken. Het bezwaar komt neer op de beëindiging van het lidmaatschap op voorwaarde dat de Klant de kosten in rekening brengt, wat betekent dat het lidmaatschap waarvoor een vergoeding verschuldigd is, eindigt bij het verstrijken van de respectieve minimumperiode van gebruik of de lopende verlengingsperiode.
 7. Looptijd, einde van de overeenkomst, sancties, terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen
  1. De Klant en de GmbH kunnen te allen tijde kosteloos opzeggen zonder kosteloze motivering. Om de Klant te beschermen tegen ongeoorloofde verwijdering van zijn of haar gebruiksprofiel door derden, kan MedZig een bepaling van identiteit uitvoeren bij beëindiging, b. door te vragen naar de gebruikersnaam en een e-mailadres dat is geregistreerd bij MedZig.
  2. De Overeenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voorafgaand aan het einde van een jaar. Als er geen kennisgeving wordt gedaan, wordt de Overeenkomst doorlopend verlengd. Kennisgeving zal worden gegeven per brief, fax of e-mail. Na beëindiging van het lidmaatschap dat door de serviceprovider of door de GmbH in rekening wordt gebracht, behoudt de klant het lidmaatschap kosteloos totdat het eindigt, maar worden de aanvullende en uitgebreide functies van het lidmaatschap waarvoor kosten in rekening worden gebracht, stopgezet.
  3. Zelfs als bepaalde bijzondere bepalingen met betrekking tot de duur en de beëindiging van toepassing zijn, hebben beide partijen het recht om op elk moment zonder opzegtermijn een opzegging van de contractuele relatie voorgoed te ondernemen. Een goede reden voor buitengewone opzegging wordt geacht aanwezig te zijn indien voortzetting van de contractuele relatie tot het verstrijken van de wettelijke opzegtermijn niet redelijk is van de partij die opzegt te verwachten, rekening houdend met alle omstandigheden in het individuele geval en met het wegen belangen van beide partijen. De goede reden voor MedZig wordt in het bijzonder geacht de volgende gebeurtenissen te omvatten:
   1. Nalaten van de klant om zich te houden aan wettelijke bepalingen;
   2. Schending door de gebruiker van zijn of haar contractuele verplichtingen;
   3. De reputatie van de diensten die op MedZig worden aangeboden, wordt op significante schaal negatief beïnvloed door de aanwezigheid van de Klant (bijv. Als na registratie van de dienstverlener blijkt dat de Klant effectief is veroordeeld voor een opzettelijke criminele handeling en andere gebruikers zich ervan bewust zijn van een dergelijke overtuiging);
   4. De Klant adverteert voor organisaties, verenigingen, fusies of gemeenschappen - of hun methoden of activiteiten - die worden geobserveerd door de veiligheidsautoriteiten of autoriteiten die belast zijn met de bescherming van minderjarigen;
   5. De Klant veroorzaakt schade aan een of meer andere gebruikers; of
   6. De klant is lid van een sekte of geloofsgemeenschap die controversieel is in Duitsland.
  4. In het geval van goede reden zoals uiteengezet in sectie 7.3, kan de GmbH de volgende sancties tegen de Klant ook toepassen onafhankelijk van beëindiging in overeenstemming met sectie 7.3:
   1. Verwijderen van inhoud die de klant heeft geïntroduceerd;
   2. Blokkering van de toegang tot MedZig; of
   3. Uitspreken van een vermaning.
  5. De vordering van de Klant tot terugbetaling van een reeds betaalde vergoeding in geval van beëindiging is uitgesloten, tenzij de Klant opzegt om een ​​goede reden waarvoor de GmbH verantwoordelijk is. In de volgende gevallen is de claim van de dienstverlener op terugbetaling van reeds betaalde vooruitbetaling altijd uitgesloten:
   1. De GmbH geeft kennis om de overeenkomst voorgoed te beëindigen; of
   2. De GmbH blokkeert de toegang door de gebruiker in overeenstemming met sectie 7.4, letter b.
 8. Verantwoordelijkheid voor inhoud, gegevens en / of informatie van gebruikers, beschikbaarheid
  1. De GmbH aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, gegevens en / of informatie die door serviceproviders en klanten van MedZig beschikbaar wordt gesteld of voor inhoud op gekoppelde externe websites. De GmbH is in het bijzonder niet aansprakelijk voor het waar zijn van deze inhoud, het vervullen van een bepaald doel of het kunnen dienen van een dergelijk doel.
  2. Als de Klant opmerkt dat MedZig wordt gebruikt in strijd met de wet of met de contractuele overeenkomst (inclusief het gebruik van pseudoniemen of misleidende identiteiten), kan de Klant hiervan kennisgeving doen.
  3. Met betrekking tot gegevens of inhoud die in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, de gegevensbeschermingsbepalingen van de GmbH of de door de Klant verstrekte inhoud openbaar zijn of zijn geweest en opgeslagen door een derde partij, is de GmbH niet verplicht om dergelijke opslag door derden te voorkomen.
  4. De GmbH biedt de klant alleen een platform en neemt in principe niet deel aan de inhoud van de communicatie tussen serviceproviders en gebruikers. Als de Klant via MedZig overeenkomsten met serviceproviders sluit, wordt de GmbH niet geacht hierbij te zijn betrokken en wordt deze ook niet als een contractpartner beschouwd. Alleen serviceproviders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomsten. De GmbH biedt slechts de tool voor communicatie via videotelefonie. Het is niet aansprakelijk voor schendingen van rechten door dienstverleners die voortvloeien uit de overeenkomsten die door dienstverleners en de Klant zijn gesloten, of voor technische onderbrekingen door de communicatietool en het platform.
 9. Evaluaties door gebruikers, antwoorden door serviceproviders
  1. MedZig biedt de Klant de mogelijkheid om serviceproviders te evalueren wiens service de Klant heeft gebruikt. De serviceproviders hebben verklaard dat zij instemmen met het gebruik van dit platform door de Klant van MedZig in staat te stellen evaluaties ervan op te stellen met inachtneming van sectie 9.2. De GmbH is niet verantwoordelijk voor de opmerkingen en evaluaties van klanten; MedZig dient dus alleen maar als platform.
  2. Elke serviceprovider mag slechts eenmaal door een gebruiker worden beoordeeld, ook wanneer verschillende ziekten worden behandeld. Als de gebruiker zijn of haar evaluatie wil bijwerken omdat hij of zij nieuwe ervaring heeft opgedaan met de serviceprovider, kan de gebruiker inloggen met zijn of haar persoonlijke toegangsgegevens en de evaluatie verwerken. Elke hernieuwde poging tot evaluatie wordt afgewezen. Als een derde partij een evaluatie voor een gebruiker indient, kan slechts één evaluatie worden uitgevoerd voor een gebruiker in verband met de serviceprovider (de evaluatie mag bijvoorbeeld alleen worden uitgevoerd door een ouder van een kind in de hoedanigheid van gebruiker en niet door beide).
  3. De gebruiker is verplicht,
   1. om de serviceprovider nauwkeurig te vermelden,
   2. om alleen een beoordeling in te dienen als de gebruiker zelf contact heeft gehad met de serviceprovider.
   3. geen onware en / of niet-objectieve beoordelingen en / of verklaringen af ​​te leggen met betrekking tot de dienstverlener, het personeel van de dienstverlener of andere voorwaarden die de dienstverlener kenmerken;
   4. om af te zien van het vermelden van de naam van een medewerker van de dienstverlener,
   5. om af te zien van het leggen van links naar externe inhoud.
  4. Als de door de klant opgestelde evaluaties en opmerkingen in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, kan de serviceprovider een claim indienen op het verwijderen van evaluaties en opmerkingen die erop en door hem zijn opgesteld in de richting van de GmbH. De GmbH zal alle commentaren op dit punt beoordelen. De GmbH behoudt zich het recht voor evaluaties die zijn uitgegeven door onprofessionele gebruikers te beoordelen en te verwijderen.
  5. De evaluaties opgesteld door de gebruiker zullen wereldwijd worden gebruikt, ook met de diensten van derden.
  6. De dienstverlener is gerechtigd om bij elke evaluatie een commentaar te schrijven en te publiceren.
 10. Aansprakelijkheid van de GmbH
  1. Iedere aansprakelijkheid van de GmbH is uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet. De GmbH is in het bijzonder niet aansprakelijk voor fouten in advies of schade als gevolg van letsel aan leven en ledematen of aantasting van de gezondheid bij een klant die is ontstaan ​​als gevolg van een verkeerde behandeling of het niet verlenen van behandeling door een dienstverlener.
  2. In het bijzonder is de GmbH niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht of vergaderingen via videotelefonie die niet onafhankelijk van de reden hiervan hebben plaatsgevonden.
 11. Gegevensbescherming
  1. Elke verzameling, verspreiding en / of gebruik van persoonlijke gegevens zal alleen plaatsvinden als de dienstverlener daarmee heeft ingestemd of wettelijk is toegestaan.
  2. De GmbH maakt gebruik van Google-add-ons (https://privacy.google.com/how-ads-work.html) om klanten maatwerkaanbiedingen aan te bieden. De klant gaat hiermee akkoord.
  3. Raadpleeg anders de algemene voorwaarden waarop deze overeenkomst is gebaseerd en de huidige gegevensbeschermingsverklaring van de GmbH, die respectievelijk kan worden opgeroepen op www.medzig.com.
 12. Recht op annulering voor consumenten
  1. Als de klant een consument is in de zin van § 13 van het Duitse burgerlijk wetboek, heeft de klant het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen op te zeggen zonder de reden daarvoor te vermelden. De opzegtermijn is veertien dagen die begint op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Om dit recht op annulering uit te oefenen, moet de Klant MedZig GmbH op de hoogte brengen Dorfbauerschaft 8, 48317 Drensteinfurt Tel .: +4923878159 Fax: +4923878110 E-mail: widerruf@medzig.com door middel van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per brief verzonden met de post, telefax of e-mail) dat de overeenkomst wordt geannuleerd.
  2. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, wordt het geacht te voldoen als de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht wordt verzonden vóór het verstrijken van de annuleringsperiode.
  3. Als de klant de overeenkomst annuleert, vergoedt de GmbH alle betalingen die de GmbH van de klant heeft ontvangen zonder onnodige vertraging en uiterlijk veertien dagen na de dag waarop de kennisgeving van de annulering van de overeenkomst door de GmbH is ontvangen. Bij het uitvoeren van de terugbetaling zal de GmbH hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. De klant zal geen kosten in rekening worden gebracht voor de terugbetaling.
  4. Het recht op annulering is niet van toepassing indien de klant primair handelt in de uitoefening van zijn of haar professionele of zelfstandige beroepswerkzaamheden bij het sluiten van de juridische transactie en daarom wordt beschouwd als een ondernemer (Unternehmer) (§ 14 van de Duitse taal). Civil Cod).
  5. Annulatierecht jegens de GmbH is niet van toepassing op die convenanten en overeenkomsten die niet door de klant met de GmbH zijn gesloten, maar eerder door de klant met een derde partij. Eventuele annuleringsrechten kunnen alleen worden aangegaan jegens die derde partij.
  6. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de GmbH met de uitvoering van de service begint vóór het einde van de annuleringsperiode.
  7. Een voorbeeld van een annuleringsformulier is beschikbaar om te downloaden op www.medzig.com
 13. Laatste bepalingen
  1. Alle wijzigingen of aanpassingen aan deze Overeenkomst moeten schriftelijk zijn om effectief te zijn. Dit geldt ook voor elke wijziging in deze schrijfverplichting.
  2. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) / Duits handelswetboek (HGB) is van toepassing.
  3. De partijen gaan ermee akkoord dat de rechtbanken die jurisdictie hebben over de statutaire zetel van de GmbH als enige juridische locatie dienen voor alle geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, op voorwaarde dat de gebruiker een ondernemer (Kaufmann) is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel. (HGB) of de gebruiker heeft geen statutaire zetel in de Bondsrepubliek Duitsland wanneer de klacht wordt ingediend.
  4. Als afzonderlijke delen van deze contractuele relatie ongeldig of niet uitvoerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. In dat geval worden ongeldige of niet-effectieve bepalingen vervangen door bepalingen die uit economisch oogpunt zo dicht mogelijk bij de ongeldige bepaling of bepaling komen die niet kan worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor hiaten en weglatingen in de Overeenkomst.
  5. De klant erkent de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingverklaring van de GmbH.