Amjad Younes

Amjad Younes

چشم‌پزشک

بیوگرافی

زبان‌های صحبت‌شده: العربية, English.
تخصصها: چشم‌پزشک
5

(3 نظرات)
100 %

368 نقطه‌نظرها

گزارش خطا

آیا شما Amjad Younes هستید؟

ثبت حساب خود با اشتراک طلایی رایگان به:

  • نمایه خود را تنظیم کنید
  • دید خود را به میلیون‌ها کاربر ماهانه ما بخبود ببخشید
  • عملکرد خود را مدیریت کنید

نمایه خود را ثبت کنید
Amjad Younes
المركز العربي الطبي
11183 Zahran
Amman اردن
ساعات دفتر موجود نیست
مدرک تامین‌کننده
اطلاعات درجه هنوز اضافه نشده است.
آموزش تامین‌کننده
اطلاعات آموزشی هنوز اضافه نشده است.
گواهی‌های تامین‌کننده
اطلاعات گواهینامه هنوز اضافه نشده است.
تجربه تامین‌کننده
اطلاعات تجربه هنوز اضافه نشده است.
آکولادهای تامین‌کننده
اطلاعات تقلب هنوز اضافه نشده است.
ثبت
اطلاعات ثبت نام هنوز ثبت نشده است
وبلاگ ها
وبلاگ ها هنوز اضافه نشده است

ارزیابی دفتر و کارکنان

سهولت تنظیم وقت قرار ملاقات

محیط عمومی دفتر

حسن نیت کارکنان دفتر

رسیدگی بهاز بیماران مضطرب

زمان انتظار در دفتر

ساعات دفتر

مراقبت از امکانات دفتر

اتاق انتظار شامل ادوات سرگرمی است

محیط دفتری مناسب کودکان

امکان دسترسی

تماس تلفن

پارکینگ موجود است

دسترسی به وسایل نقلیه عمومی

ارزیابی پزشک

درخواست گذراندن وقت با بیمار

تشخیصی دقیق ارا‌ئه می‌دهد

قرار ملاقات‌های پی در پی پیشنهاد می‌دهد.


شرکت های بیمه پذیرفته شده قبلا مشخص نشده اند.

سیاست‌های صورت‌حساب و گزینه‌های پرداخت

اطلاعات مربوط به خط مشی های پرداخت و گزینه های پرداخت هنوز اضافه نشده است.

آیا شما Amjad Younes هستید؟

ثبت حساب خود با اشتراک طلایی رایگان به:

  • نمایه خود را تنظیم کنید
  • دید خود را به میلیون‌ها کاربر ماهانه ما بخبود ببخشید
  • عملکرد خود را مدیریت کنید

نمایه خود را ثبت کنید