نقش‌زنی

مدزیگ GmbH
(یک شرکت با مسئولیت محدود تحت قوانین آلمان)

دورفباورشافت ۸
۴۸۳۱۷ درن‌اشتانفورت، آلمان

ثبت‌‌شده در ثبت تجاری دادگاه عمومی مونستر تحت ۱۶۷۲۶ HRB

تلفن : +49 2387 919727
فکس : +49 2387 919727
پست الکترونیک : info@medzig.com

مدیر عامل:
VAT شماره ثبت: DE312455757

مدزیگ شرکت از گروه مراجع پزشکی آلمانی است.

مسئول محتوای روزنامه نگاری و سرمقاله: نعیم عابد خادر، با آدرس تجاری دورف‌بائرشافت ۸، ۴۸۳۱۷، درن‌اشتاینفورت، آلمان

توصیه‌ حقوقی:
حسابرسان وکلا مشاورین مالیاتی dgpg
اوبرمولر،رود و شریک mbB
۲، ۵۳۱۱۳ بن، آلمان